Jaunpiebalgas vidusskola

Domā labu, runā labu, dari labu!

Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskola

Pasaulē ir divas laimes: viena maza- pašam būt laimīgam, otra liela- padarīt citus laimīgu.


2016 pirmskola

 

Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas pasākumu plāns 2016./2017.m.g.

 

Jaunpiebalgas vidusskolā 2016./2017. mācību gadā darbojas 6 pirmsskolas grupas:

 • Knīpuči – 19 bērni (1,5 – 4 gadi) – sk.Dace Avotiņa, Māra Brasava, sk.palīgs Agnese Žuravļova
 • Saulēni – 17 bērni (1,5 – 4 gadi) – sk . Inese Dzene, Madara Kārkliņa, sk.palīgs Ilze Lēģere
 • Bitītes -    15 bērni(1,5 - 4 gadi) - sk. Sanda Pogule, Inga Rubene, sk. palīgs Līga Kazaka
 • Vinnijs Pūks – 18 bērni (5 gadi) – sk. Ilva Bobrova, sk. palīgs Smaida Pundure
 • Sprīdīši – 18 bērni (6 gadi) – sk. Zinta Arahovska, sk. palīgs Ārija Klapare
 • Skudriņas – 10 bērni (1,5 – 6 gadi) – sk. Vineta Pogule, sk. palīgs Mārīte Sietiņa

 

 

Mūzikas pasaulē jūsu bērnus ievedīs- Jānis Žagariņš.
Logopēdes - Judīte Beķere  strādā ar bērniem, kuriem ir nepieciešams papildus darbs pie valodas attīstīšanas un pilnveidošanas.
Bērniem ir iespēja dejot tautas deju kolektīvos, skolotāja Lāsma Skutāne, koncertmeistare Daira Alksnīte.
Bērniem ir iespēja piedalīties futbola treniņos.

 

 

Dienas norise pirmsskolas grupās Jaunpiebalgas vidusskolā

 

 

 

Tematisko pasākumu plāns 2016./2017 .mācību gadam
Septembris

 • Zinību diena
 • Olimpiskā rīta vingrošana
 • Miķelītis bagāts vīrs
 • Izstāde “Rudens laikā”

Oktobris

 • Rudens svētki
 • Kartupelis un viņa draugi
 • Zīmējumu teātris

Novembris

 • Mārtiņš bija labs vīriņš
 • Manas mājas, mana Latvija
 • Mūsu dāvana Latvijai

Decembris

 • Baltā prieku diena
 • Ziemassvētku eglīte kopā ar zaķeni jepi un vilku Tūtiņu
 • brauciens ar Gulbenes bānīti, Ziemassvētki Papardes stacijā

Janvāris

 • Pasaku nedēļa
 • Karnevāls - ballīte
 • izrāde Kraukšķītis

Februāris

 • Projektu nedēļa
 • Ko mīl mana sirsniņa
 • Vecvecāku un vecāku rīts

Marts

 • Skudriņas - kulināri
 • Mana svētku diena
 • Atvērto durvju diena

Aprīlis

 • Skudriņas sēj un stāda
 • Lieldienu lustes
 • Skolas gada atskaites koncerts - skate

Maijs

 • Ģimenes dienas pasākums.
 • Dzeltenā nedēļa
 • Izlaidums

 

 

Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu iekšējās kārtības noteikumi

 

I.Vispārīgie jautājumi

 1. Katram vecākam ir jāiepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem un tie jāievēro.
 2. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas stendā vecākiem.
 3. Grupas skolotāja pārrunā noteikumus ar bērniem un vecākiem katra mācību gada sākumā.
 4. Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā skolas stāvā pie izejas. Informācijas stendā ir izvietota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā.

 

II. Bērnu un vecāku tiesības, pienākumi.

Bērniem ir tiesības:

 • Iegūt valsts vai pašvaldības apmaksātu izglītību.
 • Saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 • Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem iestādē un tās organizētajos pasākumos.
 • Pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos.
 • Vērsties pie skolotāja pēc palīdzības.

 

Bērnu pienākumi:

 • Saudzīgi izturēties pret apkārtējām lietām.
 • Ievērot tīrību un kārtību, nav atļauts nomest papīrus, košļājamo gumiju un citus atkritumus.
 • Neaizskart apkārtējos ne fiziski, ne morāli. Nelietot necenzētus vārdus un izteicienus, nepazemot citus bērnus grupā.
 • Iespēju robežās sakārtot savu darba vietu.
 • Jāievēro drošība un piesardzība iekāpjot un izkāpjot no transporta līdzekļiem pie skolas. Autobusā jāuzvedas pieklājīgi.
 • Jāizturas ar cieņu pret saviem vecākiem, sabiedrību, valsti, tās simboliem, jāievēro pieklājības normu prasības.

 

Vecāku pienākumi:

 • Ievērot skolas iekšējās kārtības noteikumus.
 • Iestājoties pirmsskolā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus – iesniegumu, bērna dzimšanas apliecības kopiju, izziņu par to, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem.
 • Iepazīties ar dienas režīmu un pakāpeniski bērnu pieradināt pie tā.
 • Sniegt precīzu informāciju par savu dzīvesvietu, saziņas līdzekļiem. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai.
 • Iepazīties ar informāciju, kas izvietota informācijas stendā.
 • Piedalīties vecāku sapulcēs.
 • Nodrošināt savam bērnam nepieciešamos darba piederumus (kancelejas preces).
 • Piedalīties pirmsskolas organizētos pasākumos.
 • Ar cieņu un toleranci izturēties pret skolas darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidotos pozitīva attieksme un pieklājība pret apkārtējiem- bērniem un pieaugušiem.
 • Saudzīgi izturēties pret skolas inventāru un mācīt to bērnam. Atlīdzināt skolai zaudējumus, kas radušies bērna vai savas rīcības rezultātā.
 • Ievest katru rītu bērnu grupā un vakarā izņemt( iereibušām personām bērnu neizsniegs). Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā grupas skolotāja neuzņemas atbildību par bērna dzīvību un drošību.
 • Līdz plkst.8.00 informēt skolotāju par sava bērna neierašanos grupā.
 • Ja bērns slimības dēļ grupu neapmeklē ilgāk kā 3 dienas, atvedot bērnu uz grupu, jāiesniedz grupas skolotājam izziņa par izglītojamā veselības stāvokli.
 • Bērns grupā jāatved līdz plkst.8.40, bērna ēdināšanas, nodarbību norises un citu aktivitāšu organizēšanai
 • Pēc bērna jāatnāk 15 min pirms grupiņas slēgšanas(plkst.17.15),lai līdz darba laika beigām kopā ar bērnu varētu atstāt pirmsskolas telpas.
 • Ar atbildības sajūtu izturēties pret sava un citu bērnu veselību. Laicīgi vērsties pie ģimenes ārsta un nevest slimu bērnu uz pirmsskolas iestādi. Par medikamentu lietošanas nepieciešamību īpašos gadījumos(hroniska slimība)ir jāinformē skolas medmāsa un grupas skolotāja. Medikamenti kopā ar ārsta norādījumu, kā jālieto zāles, jāiesniedz skolas medmāsai. Visos citos gadījumos ienest medikamentus stingri aizliegts.
 • Nodrošināt bērnu ar gadalaikam un ikdienas laika apstākļiem atbilstošu apģērbu, maiņas apģērbu un specifiskajām nodarbībām (piemēram sports, deju pulciņš u.c.) nepieciešamo apģērbu.
 • Katru rītu atvest bērnu uz grupu veselu, tīru un kārtīgā, sezonai piemērotā apģērbā.
 • Ja uztic savu bērnu aizvest uz autobusu audzinātājai, tad jāuzraksta iesniegums, jāsagaida bērns pieturā. Iesniegumā jānorāda pavadošā persona autobusā.( attiecināms tikai uz piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupām) Būsim atbildīgi par bērnu drošību!
 • Neiet grupas telpās ar āra apaviem (izņemot garderobi).
 • Nesmēķēt skolas teritorijā.
 • Informēt skolotāju par bērna veselības stāvokli un uzvedības īpatnībām, īpašām slimībām, kam nepieciešama īpaša uzmanība un aprūpe.
 • Neuzticēt bērnam mobilo tālruni, velosipēdu, skaļas, vecumam neatbilstošas rotaļlietas, kosmētiku, nagu lakas utt.
 • Savlaicīgi samaksāt ēdināšanas maksas.
 • Svētkos atslēgt mobilo telefonu. Gādāt, lai uz svētkiem līdzi paņemtie mazie bērni netraucētu svētku norisi.
 • Ārpusskolas pasākumos par bērna uzvedību un drošību atbild vecāki.
 • Aizliegts skolas teritorijā ievest savus mājdzīvniekus.

 

Vecāku tiesības:

 • Piedalīties grupas vecāku sapulcēs, pirmsskolas organizētajos pasākumos, atklāto durvju dienu pasākumos, darboties skolas vecāku padomē.
 • Saņemt savlaicīgu informāciju par sava bērna ikdienas aktivitātēm, pašsajūtu, par veselības stāvokļa izmaiņām, ja tādas novērotas, par ēdināšanu, informāciju par skolas darbību un citiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna mācīšanas, audzināšanas un attīstības procesu.
 • Konsultēties ar iestādē strādājošajiem speciālistiem un saņemt no viņiem ieteikumus bērna attīstības veicināšanai.
 • Izteikt un aizstāvēt savas domas, uzskatus, paust attieksmi par skolas darba organizāciju, izglītības procesu. Izteikt savus priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai, vēršoties pie grupas skolotājas vai skolas vadības.
 • Sniegt palīdzību iestādes un tās teritorijas labiekārtošanā radošā sadarbībā ar pirmsskolas grupu skolotājām, skolas vadību.

 

III. Izglītības procesa organizācija

 1. Skolas pirmsskolas grupu darba laiks ir no plkst. 7.30- 17.30. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 stundu( Saskaņā ar Darba likuma 135.pantu pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks.).
 2. Pirmsskolas grupu audzēkņu vecāki brīdina skolotāju par negaidītu aizkavēšanos darba dienas beigās.
 3. Nodarbības sākas 9.00. Nodarbību apmeklējums bērniem, kuri apmeklē piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanas programmu pamatizglītības apguvei, rotaļnodarbību apmeklējums ir obligāts ,izņemot saslimšanas gadījumus.
 4. Izglītības process skolā notiek saskaņā ar attīstības plānu, izglītības programmām, tematiskajiem plāniem, nodarbību sarakstiem.
 5. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par skolas pasākumiem.
 6. Ja bērnam nepieciešama medicīniskā palīdzība, skola ziņo bērna vecākiem un izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību.
 7. Vecāki nedrīkst uzticēt pirmsskolas grupas audzēkni no skolas izņemt personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Nepieciešamības gadījumā vecāki raksta skolas metodiķei adresētu iesniegumu, kurā vecāks uzņemas pilnu atbildību par bērna drošību, veselību, negadījumiem, kas var atgadīties ceļā uz mājām.
 8. Vecāki paziņo skolotājai, ja bērnu no grupas izņems cita persona. Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot audzēkņus personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc audzēkņa ieradusies reibuma stāvoklī.
 9. Ārpus grupas telpām audzēkņi dodas tikai grupas skolotāja vai skolotāja palīga pavadībā.

 

IV. Vecāku atbildība par noteikumu neievērošanu.

 • Noteikumu ievērošana vecākiem ir obligāta.
 • Noteikumu neievērošanas gadījumā:
  • grupas skolotāja vai skolas vadība var izteikt mutisku aizrādījumu,
  • skolotāji var veikt individuālas sarunas ar vecākiem,
 • Ja vecāki būtiski pārkāpuši noteikumus , tad grupas skolotājs vai cits darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu skolas vadībai.
 • Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietotu vardarbību pret bērnu, skola sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.
 • Skolas vadībai ir tiesības bez brīdinājuma atskaitīt pirmsskolas audzēkni no skolas:
 • ja pēc vietas piešķiršanas skolā bērna vecāki viena mēneša laikā neierodas skolā ar iesniegumu( vieta tiek piešķirta nākošajam rindā esošajam bērnam),
 • ja audzēknis vienu mēnesi bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē grupu,
 • ja vecāki mēneša laikā nesamaksā par bērna ēdināšanu,
 • ja bērna veselības stāvoklis saskaņā ar medicīniskās komisijas slēdzienu nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē,
 • ja audzēkņa uzvedība apdraud savu un pārējo audzēkņu drošību, veselību, dzīvību

 

 

Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt skolas pedagoģiskā padome, administrācija, vecāku padome, novada dome.

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.